که دا ګولۍ مو وخوړه په يوه ساعت کې به مو يوه خارجي ژبه زده شي


 پرمختګ ويب پاڼه / د نورو ژبو زده کول د انسانانو لپاره يو ضرورت او اړتيا ده،
  1. چاچې د نوبل جايزې ګټلې دي ، ډېرې شيدې يې څښلې دي (5.00)

  2. د ۲۰۱۲ زېږدي کال تر ټولو غوره انټي ويروسونه (5.00)

  3. د انټرنيټ په اړه جالب معلومات (5.00)

  4. په زړه پورې ورېځ (5.00)

  5. په ۲۰۱۲ زېږدي کال کې تر ټولو بېکاره پاسورډونه (5.00)

نظرپوښتنه: نظر پوښتنه

د ويب پاڼې ليکنې څنګه دي؟

خبرپاڼه